Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. EBOS Freetype: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: EBOS Freetype gevestigd aan de Van Reigersbergenstraat 670 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34177512;
b. opdrachtgever: de wederpartij met wie EBOS Freetype een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen EBOS Freetype en de opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen EBOS Freetype en de opdrachtgever waarop EBOS Freetype deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EBOS Freetype voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. EBOS Freetype en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de offerte.
3.2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is EBOS Freetype daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, offertes, aanbiedingen of overige publicaties van EBOS Freetype binden EBOS Freetype niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het aanbod van EBOS Freetype heeft aanvaard. Na de ontvangst van de aanvaarding stuurt EBOS Freetype de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. EBOS Freetype zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
5.2. EBOS Freetype is bevoegd de overeenkomst of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren.
5.3. EBOS Freetype zal tijdens een vergadering niet gestoord worden door inkomende telefoongesprekken, sms-berichten, e-mailberichten e.d.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of materialen, waarvan EBOS Freetype aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
6.2. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor EBOS Freetype onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
6.3. De opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door EBOS Freetype of de door EBOS Freetype ingeschakelde derde in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.4. De opdrachtgever vrijwaart EBOS Freetype voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
6.5. De opdrachtgever is gehouden EBOS Freetype onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.6. De opdrachtgever dient EBOS Freetype alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. EBOS Freetype zal de opdrachtgever hiervan, indien mogelijk van tevoren, op de hoogte stellen.

Artikel 8. Termijn van uitvoering
8.1. Indien EBOS Freetype een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van EBOS Freetype ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat EBOS Freetype de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.

Artikel 9. Vergoeding, tarieven en tariefwijziging
9.1. Alle opgegeven prijzen en (uur)tarieven is exclusief btw.
9.2. EBOS Freetype is gerechtigd haar prijzen of (uur)tarieven jaarlijks te wijzigen.
9.3. EBOS Freetype zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van haar prijzen of (uur)tarieven schriftelijk of via de e-mail kenbaar maken. EBOS Freetype zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 10. Annulering en annuleringskosten bij notuleeropdrachten
10.1. De opdrachtgever kan een verleende opdracht 24 uur van te voren kosteloos annuleren.
10.2. Indien de opdrachtgever de verleende opdracht korter dan 24 uur van te voren annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen het op dat moment geldende uurtarief van EBOS Freetype maal de afgesproken vergadertijd.
10.3. Annuleert de opdrachtgever de verleende opdracht op het moment dat EBOS Freetype op de afgesproken locatie aanwezig is dan wel onderweg is naar deze locatie, dan worden naast de in artikel 10.2 omschreven annuleringskosten tevens de gemaakte reiskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11. Betaling
11.1. De opdrachtgever dient de van EBOS Freetype ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
11.2. Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door EBOS Freetype ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.
11.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van EBOS Freetype op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.4. EBOS Freetype kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan EBOS Freetype verschuldigde bedragen betaald heeft.
11.5. Alle door EBOS Freetype geleverde zaken, daaronder begrepen rapporten, verslagen, ontwerpen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van EBOS Freetype totdat de opdrachtgever het factuurbedrag van de opdracht die betrekking heeft op de geleverde zaken, heeft voldaan.

Artikel 12. Klachten en verjaring
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan EBOS Freetype kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EBOS Freetype in staat is adequaat te reageren.
12.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever EBOS Freetype de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal EBOS Freetype slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
12.4. Alle rechtsvorderingen dient de opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden. Handelt de opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
13.1. EBOS Freetype is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2. Voorts is EBOS Freetype bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3. EBOS Freetype is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst EBOS Freetype omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
13.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EBOS Freetype op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EBOS Freetype de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
13.5. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na deze 12 maanden wordt de opdracht voor onbepaalde tijd. Tevens wordt deze opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. EBOS Freetype kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
14.2. EBOS Freetype is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EBOS Freetype is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
14.3. Indien de opdrachtgever gedurende de opdracht zaken aan EBOS Freetype ter beschikking stelt, zullen deze zaken met de grootst mogelijke zorg worden gebruikt of verwerkt. Echter EBOS Freetype kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van dergelijke zaken.
14.4. Indien EBOS Freetype aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EBOS Freetype beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van EBOS Freetype gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat aan de opdrachtgever is gefactureerd voor de betreffende opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5. Aansprakelijkheid van EBOS Freetype voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
14.6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EBOS Freetype of haar ondergeschikten.

Artikel 15. Overmacht
15.1. EBOS Freetype is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van EBOS Freetype; het verbranden van middelen van vervoer van EBOS Freetype, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het nemen door de overheid van maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
15.3. Voor zover EBOS Freetype ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EBOS Freetype gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. EBOS Freetype zal alle informatie die zij van de opdrachtgever ontvangt, vertrouwelijk behandelen. EBOS Freetype zal vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, EBOS Freetype gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden dient te verstrekken, en EBOS Freetype zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is EBOS Freetype niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
17.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3. Op elke overeenkomst tussen EBOS Freetype en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en EBOS Freetype worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar EBOS Freetype gevestigd is.

× Hoe kunnen we je helpen?